GIẢI ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 4 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết)

HƯỚNG DN GII ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TITAN LP 4 NĂM 2019 VÒNG CHUNG KẾT


TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KT VÀ TRUNG KT

OLYMPIC TOÁN TITAN (VTMO) KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 – 2019)

(Có hướng dẫn giải chi tiết)

Liên h tư vn tài liu hc tp:


HƯỚNG DN GII OLYMPIC TOÁN TITAN LN 7/ 2019 – LP 4

VÒNG CHUNG KẾT

PHN 1. ĐIN ĐÁP S (Tr li đúng = 8 đim, tr li sai hoc không tr li = 0 đim)

PART 1. GIVE ANSWERS (Correct answer = 8 points, wrong answer or no answer = 0)


1) Pi viết một số có 4 chữ số khác nhau như sau:

  • Chữ số hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng chụ
  • Chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng nghìn 2 đơn vị.
  • Chữ số hàng đơn vị khác 0.
  • Tổng các chữ số là 12.

Hỏi số mà Pi viết là số mấy?

Pi writes a number of 4 different digit as follows:

  • Digit of thousands is double digit of tens.
  • Digit of hundreds is smaller than digit of thousands 2 units.
  • The digit of unit is different from 0.
  • The sum of the digits is 12.

What is the number that Pi wrote?

Hướng dn

            Chữ số hàng nghĩ là số chẵn. Ta có bảng sau:

Hàng nghìn 2 4 6 8
Hàng trăm 0 2 4 6
Hàng chục 1 2 3 4
Hàng đơn vị 9 4 K có K có
Số Pi viết 2019 Loại

Vì các chữ số khác nhau nên số Pi viết là: 2019

Đáp số: 2019.


2) Khi bắt đầu học kì I thì tỉ số giữa nam và nữ của câu lạc bộ toán Titan là 3 : 4. Trong quá trình học, có 2 bạn nam rời khỏi và có thêm 2 bạn nữ tham gia câu lạc bộ. Vì vậy cuối học kì I thì tỉ số giữa nam và nữ là 2 : 5. Hỏi cuối học kì I, câu lạc bộ toán Titan có bao nhiêu học sinh?

At the beginning of the semester, the ratio of boys and girls in Titan’s math club was 3 : 4. During the semester, 2 boys left and 2 more girls joined in. At the end of the semester, the ratio of boys and girls was 2 : 5. How many students were in Titan’s math club at the end of the semester?

Hướng dn

            Vì hai bạn nam rời khỏi lại có 2 bạn nữ tham gia nên tổng số người không thay đổi.

Coi số học sinh nam lúc đầu là 3 phần thì số học sinh nữ là 4 phần. Tổng số học sinh là: 3 + 4 = 7 phần. Suy ra số học sinh nam = 3/7 tổng số học sinh.

Coi số học sinh nam lúc sau là 2 phần thì số học sinh nữ là 5 phần. Tổng số học sinh là: 2 + 5 = 7 (phần). Suy ra số học sinh nam = 2/7 tổng số học sinh.

Vì tổng số học sinh không thay đổi nên phân số chỉ 2 học sinh là: 3/7 – 2/7 = 1/7 (tổng số học sinh)

Tổng số học sinh câu lạc bộ cuối hk1 là: 2 : (1/7) = 14 (học sinh)

Đáp số: 14 học sinh.


    VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 4 NĂM 2019 (VTMO 2019)Đ xem tiếp các câu hi và hướng dn gii chi tiết khác trong b đ thi Olympic Toán Titan vòng bán kết và trung kết các lớp 2,3,4,5 qua các năm vui lòng liên h trc tiếp ti cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) đ đt mua tài liu.


Chung kết Olympic Toán Titan lớp 4 năm 2019

About admin