GIẢI ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 5 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết)

HƯỚNG DN GII ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TITAN LP 5 NĂM 2019 VÒNG CHUNG KẾT


TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KT VÀ TRUNG KT

OLYMPIC TOÁN TITAN (VTMO) KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 – 2019)

(Có hướng dẫn giải chi tiết)

Liên h tư vn tài liu hc tp:


PHẦN 1. ĐIỀN ĐÁP SỐ (Trả lời đúng = 8 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời = 0 điểm)

PART 1. GIVE ANSWERS (Correct answer = 8 points, wrong answer or no answer = 0)


1) Cho các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mỗi số được điền vào một vòng tròn nhỏ sao cho hiệu của 2 số bất kỳ (số lớn trừ số nhỏ) cạnh nhau luôn nhỏ hơn 3 (mỗi số chỉ điền đúng 1 lần).

Số 6, x, y được điền sẵn như hình vẽ bên dưới. Tính giá trị của x + y.

For natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, each number is filled in a small circle so that the difference of any two numbers (large numbers minus small numbers) next to each other less than 3 (each number is filled once).

Number 6, x, y is pre-filled as shown below. Calculate the value of x + y.

Olympic Toán Titan lớp 5 năm 2019

Hướng dẫn

          Tổng x + y = 12 + 1 = 13.

Đáp số: …13………….


2) Có 5 bạn nữ đang xếp thành một hàng. Tổng số tuổi của 3 bạn nữ đầu hàng là 33 tuổi. Tổng số tuổi của 3 bạn nữ đứng giữa hàng là 30 tuổi. Tổng số tuổi của 3 bạn nữ đứng cuối hàng là 35 tuổi. Bạn nữ đứng đầu hàng 12 tuổi, bạn nữ đứng cuối hàng 15 tuổi. Tính tuổi của bạn nữ đứng thứ 2 tính từ đầu hàng?

There are 5 girls in a line. The total age of the top 3 girls is 33. The total age of 3 girls standing in the middle of the row is 30. The total age of 3 girls at the end of the row is 35. The girl at the top is 12 years old, the girl at the end of row is 15 years old. Calculate the age of girl at the second position of row?

HƯỚNG DẪN

          Tổng số tuổi của bạn thứ hai và bạn thứ ba là: 33 – 12 = 21 (tuổi)

          Bạn đứng thứ tư có số tuổi là: 30 – 21 = 9 (tuổi)

          Bạn đứng thứ ba có số tuổi là: 35 – 15 – 9 = 11 (tuổi)

          Tuổi của bạn đứng thứ hai là: 33 – 12 – 11 = 10 (tuổi)

Đáp số: ……10 tuổi……….

Đ xem tiếp các câu hi và hướng dn gii chi tiết khác trong b đ thi Olympic Toán Titan vòng bán kết và trung kết các lớp 2,3,4,5 qua các năm vui lòng liên h trc tiếp ti cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) đ đt mua tài liu.


VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 5 NĂM 2019 (VTMO LỚP 5 NĂM 2019) 


About admin