Dạng toán chứa dấu giá trị tuyệt đối: |A| = B

Phương pháp giải: Dạng toán chứa dấu giá trị tuyệt đối: |A| = B (1)

Cách giải:

Bước 1: Đặt điều kiện cho B  >= 0 (*)

Bước 2:

(1) <=> A = B hoặc A = -B.

Xét TH 1: A = B => x = ? So sánh với điều kiện đã đặt (*) => giá trị của x (**)

Xét TH 2: A = -B => x = ? So sánh với điều kiện đã đặt (*) => giá trị của x (***)

Bước 3: Kết hợp giá trị của x ở (**) và (***) bằng phương pháp lấy hợp của 2 tập hợp.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Tags:

About admin