ĐỀ ÔN THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TIMO KHỐI 4, 5

TUYỂN TẬP 10 ĐỀ ÔN THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TIMO KHỐI 4,5 CÓ ĐÁP ÁN

 

ĐỀ SỐ 1

Logical Thinking

Câu 1: What is the value of the number to represent “?” in the following sequence?

Số nào thay thế dấu ? trong câu dưới đây?

2, 6, 12, 20, 30,  ?  , 56, 72, …

Hướng dẫn

    Quy luật: Mỗi số bằng số thứ tự của nó nhân với số liên sau số thứ tự của nó.

    Số thứ 6 là: 6 x 7 = 42.

Câu 2: The sum of father’s and mother’s ages is 84. If the age of father 5 years ago is the same as the age of mother 3 years later, how old is father now?

Tổng số tuổi của bố và mẹ là 84 tuổi. Nếu tuổi bố 5 năm trước bằng tuổi mẹ của 3 năm sau, thì tuổi bố hiện nay là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Bố hơn mẹ số tuổi là: 5 + 3 = 8 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là: (84 + 8) : 2 = 46 (tuổi)

Câu 3: A stationery store had a batch of ball pens. One half and 7 more pens were sold on the first day. One half of the remaining part but 4 fewer pens were sold on the second day. Finally 18 ball pens are left. How many ball pen(s) did the stationery store have originally?

Một cửa hàng văn phòng phẩm có một lô bút bi. Ngày đầu tiên bán được hơn một nửa số bút là 7 cái. Ngày thứ hai bán được ít hơn một nửa số bút còn lại là 4 cái. Cuối cùng còn lại 18 cây bút bi. Hỏi cửa hàng văn phòng phẩm ban đầu có bao nhiêu bút bi?

Hướng dẫn

Sau ngày đầu tiên cửa hàng có lại số bút bi là: (18 – 4) x 2 = 28 (cái)

Ban đầu cửa hàng có số bút bi là: (28 + 7) x 2 = 70 (cái)

Câu 4: 7th May is Monday. Which day of the week is 5th August in the same year?

Thứ Hai là ngày 7 tháng 5. Hỏi ngày 5 tháng 8 cùng năm là thứ mấy?

Hướng dẫn

Từ ngày 7 tháng 5 (không tính ngày 7) đến ngày 5 tháng 8 có số ngày là:

(31 – 7) + 30 + 31 + 5 = 90 (ngày)

Ta có: 90 : 7 = 12 (dư 6)

Vậy ngày 5/8 là Chủ Nhật

Câu 5: There are a total of 34 chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 96 legs. How many chicken(s) is / are there?

Một nông trại của 34 con gà và thỏ. Tổng các con vật có 96 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà?

Hướng dẫn

           Giả sử 34 con đều là gà thì có tất cả số chân là: 34 x 2 = 68 (chân)

Số chân còn thiếu là: 96 – 68 = 28 (chân)

Thiếu 28 chân do mỗi con gà ít hơn mỗi con thỏ số chân là: 4 – 2 = 2 (chân)

Số con thỏ là: 28 : 2 = 14 (con)

Số con gà là: 34 – 14 = 20 (con)

Arithmetic

Câu 6. Find the value of 1+ 2 + 3+…+ 59 + 60  = (1 + 60) x 60 : 2 = 1830

Câu 7.Find the value of 333 x 333 + 111 = 111 x 3 x 333 + 111

                                     = 111 x (999 + 1) = 111 x 1000 = 111000

Câu 8. Find the value of 14 x 14 + 2 x 14 x 86 + 86 x 86  

        = 14 x 14 + 14 x 86 + 14 x 86 + 86 x 86

        = 14 x (14 + 86) + 86 x (14 + 86) = 14 x 100 + 86 x 100 = 100 x (14 + 86)

      = 100 x 100 = 10000

Để xem tiếp và tư vấn tài liệu tham khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin