Đề ôn thi Toán quốc tế HKIMO lớp 3 vòng loại và chung kết quốc gia (có hướng dẫn giải)

Tài liệu Đề ôn thi Toán quốc tế HKIMO lớp 3 vòng loại và chung kết quốc gia có hướng dẫn giải (Hong Kong International Mathematical Olympiad HEAT ROUND – HKIMO VIỆT NAM).

NỘI DUNG BAO GỒM CÁC ĐỀ ÔN THI TOÁN HKIMO LỚP 3 CHO VÒNG LOẠI QUỐC GIA VÀ CHUNG KẾT QUỐC GIA. MỖI ĐỀ THI CÓ: 5 PHẦN THI

  • Tư duy logic
  • Số học
  • Lý thuyết số 
  • Hình học
  • Tổ hợp

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) hoặc: 0919.281.916 (Thầy Thích)
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Mã quét QR hỗ trợ tư vấn học tập:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


NỘI DUNG MẪU TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ HKIMO LỚP 3 VÒNG LOẠI VÀ CHUNG KẾT QUỐC GIA

(Đề thi Toán quốc tế HKIMO lớp 3)


HƯỚNG DẪN GIẢI

HEAT ROUND / VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA


ĐỀ SỐ 1


Logical Thinking – Tư duy logic


Câu 1:  According to the pattern shown below, what is the number in the blank?

Theo mẫu dưới đay, số trong chỗ trống là gì?

8       10      14      20      28      38      ___   …..

Hướng dẫn

Nhận xét:

Số thứ nhất: 8

Số thứ hai: 8 + 2 = 10

Số thứ ba: 10 + 4 = 14

Số thứ tư: 14 + 6 = 20

Số thứ năm: 20 + 8 = 28

Số thứ sáu: 28 + 10 = 38

Số còn thiếu là: 38 + 12 = 50

Đáp số: 50


Câu 2. If the day after tomorrow will be Wednesday, which day of the week will 5 days later be?

Nếu ngày sau của ngày mai là thứ Tư, thì sau 5 ngày nữa là thứ mấy?

HƯỚNG DẪN

Ngày sau của ngày mai là thứ Tư thì ngày mai là thứ Ba

Ngày mai là thứ Ba thì hôm nay là thứ Hai.

Vậy 5 ngày nữa là thứ Bảy.

Đáp số: thứ Bảy


Câu 3: 30 children form a column. Alice is the 11th starting from the front. What is her position counting form behind?

Có 30 đứa trẻ tạo thành một cột. Alice đứng thứ 11 khi bắt đầu từ phía trước. Hỏi cô ấy đứng vị trí bao nhiêu nếu đếm từ phía sau?

Hướng dẫn

Từ phía trước sau Alice có số người là: 30 – 11 = 19 (người)

Vậy đếm từ phía sau, Alice đúng vị trí số: 19 + 1 = 20.

Đáp số: 20


Câu 4: Alice needs 10 minutes to finish a lap. Then she needs to rest 1 minute. How many minute(s) does she take to finish 10 laps?

Alice cần 10 phút để hoàn thành một vòng đua. Sau đó cô cần nghỉ ngơi 1 phút. Cô ấy mất bao nhiêu phút để hoàn thành 10 vòng?

Hướng dẫn

Thời gian để hoàn thành 10 vòng đua là:

10 x 10 + 9 x 1 = 109 (phút)

Đáp số: 109


Câu 5: According to the pattern shown below, how many  is / are there in the 9th group?

Theo mẫu sau, hỏi có bao nhiêu  trong nhóm thứ 9?

Đề thi Toán HKIMO lớp 3 Vòng loại và chung kết quốc gia

Hướng dẫn

Nhóm 1 có: 1

Nhóm 2 có: 1 + (2 x 2 – 1) x 2

Nhóm 3 có: 1 + 1 x 2 + (2 x 3 – 1) x 2

Nhóm 4 có: 1 + 2 x 2 + (2 x 4 – 1) x 2

Vậy nhóm thứ 9 có: 1 + (9 – 2) x 2 + (2 x 9 – 1) x 2

= 1 + 14 + 34 = 49

Đáp số :49

…..

Để xem tiếp các bài toán khác trong chuyên đề và tư vấn tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Arithmetic – Số học


Câu 6: Find the value of Tính giá trị của:  1 + 3 + 5 + 7 +  9 +  11 +  13 + 15 .

Hướng dẫn

1 + 3 + 5 + 7 +  9 +  11 +  13 + 15 = (1 + 15) x 8 : 2 = 64

Đáp số: 64


Câu 7: Find the value of Tính giá trị của:    3 x 3 + 6 x 2 +  9 x 1 + 18 x 2 .

Hướng dẫn

3 x 3 + 6 x 2 +  9 x 1 – 18 x 2  = 9 + 12 + 9 + 36 = 66

Đáp số: 66


Câu 8: Find the value of Tính giá trị của:  123 + 294   + 377 + 206 .

Hướng dẫn

123 + 294 + 377 + 206  = (123 + 377) + (294 + 206) = 500 + 500 = 1000


Câu 9: What is the number that should be filled in the blank if the equation below is correct?

Số nào nên điền vào chỗ trống nếu biểu thức dưới đây đúng?

…. x 9 = 405

… = 405 : 9 = 45

Đáp số: 45


Câu 10: Refer to the puzzle, find the value of B.

Tham khảo câu đố, tìm giá trị của B.

A

+ A B

9 1

Hướng dẫn

Ta có: A + B = 1 mà A lại bằng 9 hoặc 8.

Nếu A = 9 thì A + B không nhớ, 9 + B > 1 (vô lí)

Nếu = 8 thì A + B = 1 nhớ 1, suy ra B = 3.

Đáp số: 3

…..

Để xem tiếp các bài toán khác trong chuyên đề và tư vấn tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Number Theory – Lý thuyết số


Câu 11: Alice has 31 pencils and Peter has 92 pencils. How many pencil(s) does Alice have to ask Peter to give him to make Peter has 11 less pencils than Alice?

Alice có 31 bút chì và Peter có 92 bút chì. Hỏi Alice phải yêu cầu Peter đưa cho anh ấy bao nhiêu bút chì để Peter có ít hơn Alice 11 bút chì?

Hướng dẫn

Tổng số bút chì không thay đổi là: 31 + 92 = 123 (bút)

Nếu Alice có nhiều hơn Peter 11 bút chì thì Alice có:

(123 + 11) : 2 = 67 (bút)

Vậy Alice phải yêu cầu Peter cho số bút là: 67 – 31 = 36 (cái)

Đáp số: 36


Câu 12: 15 students have even number of scores of mathematics test in total. 7 children have odd number of scores and 3 children has even number of scores. Determine the sum of scores of the remaining children is odd or even.

15 học sinh có số tổng số điểm  chẵn trong bài kiểm tra toán học. 7 bạn  có số điểm lẻ và 3 bạn có số điểm chẵn. Xác định tổng điểm của những học sinh còn lại là số lẻ hoặc số chẵn.

Hướng dẫn

Ta có: 7 bạn có số điểm lẻ thì tổng số điểm của 7 bạn là 1 số lẻ.

3 bạn có số điểm chẵn thì tổng số điểm của 3 bạn là 1 số chẵn.

Tổng số điểm của những học sinh còn lại là: chẵn – chẵn – lẻ = lẻ.

Đáp số: lẻ/ odd


Câu 13: The numbers below follow the arithmetic sequence, what is the 9th number?

Số dưới đây tuân theo dãy số học, số thứ 9 là gì?

198    187    176    165    154    …..

Hướng dẫn

Nhận xét:

Số thứ nhất: 198

Số thứ hai: 198 – 11 x 1

Số thứ  ba: 198 – 11 x 2

Số thứ tư: 198 – 11 x 3

….

Vậy số thứ 9 là: 198 – 11 x 8 = 110

Đáp số: 110


Câu 14: After Alice gives 8 pencils to Peter and takes 6 pencils from Mary, they will have equal number of pencils. How many pencil(s) did Mary have more than Peter originally?

Sau khi Alice cho Peter 8 bút chì và nhận 6 bút chì từ Mary, họ được số bút chì bằng nhau. Hỏi ban đầu Mary nhiều hơn Peter bao nhiêu bút chì?

Hướng dẫn

Ban đầu Mary nhiều hơn Peter số bút chì là: 8 + 6  = 14 (cái)

Đáp số: 14


Câu 15: Fill the lines with “−“ and “×” to make the equation below correct.

Điền dấu “−“ và ×” để biểu thức dưới đây đúng.

1 ___ 1 ___ 4 ___ 4 ___ 5 = 23

Hướng dẫn

Ta có: 1 + 1 + 4 x 4 + 5 = 23

…..

Để xem tiếp và đăng ký tài liệu ôn thi Toán quốc tế HKIMO khối 1-2-3-4-5 và đề thi Toán HKIMO lớp 3-1-2-4-5 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin