Lời giải bài toán Sinh nhật của Chi là ngày nào?

Lời giải bài toán: Sinh nhật của Chi

Ngày sinh của Chi nằm trong khoảng từ ngày 1520, trong đó ngày 1920 chỉ xuất hiện 1 lần.

Nếu như ngày sinh của Chi là ngày 19 hoặc 20 thì sau khi nghe Chi nói Bình sẽ biết luôn sinh nhật Chi.Nhưng Bình nói ban đầu Bình không biết sinh nhật Chi do đó sinh nhật Chi không phải vào ngày 19/820/7.

Ban đầu An nói An không biết sinh nhật Chi, và An cũng chắc rằng Bình không biết sinh nhật Chi. Tại sao An có thể chắc chắn như vậy? Vì An biết tháng sinh của Chi không phải là tháng 7 hoặc tháng 8. Vì nếu như vào 2 tháng này thì có thể Bình đã biết được do có ngày 1920 chỉ xuất hiện 1 lần.

Ta đã có thể loại hết các trường hợp sinh nhật Chi vào tháng 7 hoặc tháng 8.

Chỉ còn các ngày:15/9;17/9;15/10;16/10;18/10.

Sau khi suy luận ra điều này. Bình(biết ngày sinh) đã nói:”Nhưng bây giờ thì tôi đã biết sinh nhật Chi”.Do đó ngày sinh của Chi không thể là ngày 15 vì ở đây có 2 ngày 15.

Khi đã biết ngày sinh của Chi không phải ngày 15, An cũng đoán ra  luôn sinh nhật Chi,vì An đã có tháng sinh của Chi. Nếu như tháng đó là tháng 10 thì An vẫn không thể đoán ra vì vẫn còn 2 ngày sinh tháng 10. Vậy ngày sinh của Chi chỉ có thể là ngày 17/9.

About thaytoan