IQ 4: Which number is the odd one out?

Bài toán iq số 4: Tìm số khác với các số còn lại trong dãy sau (Which number is the odd one out) ?

84129, 32418, 47632, 36119, 67626, 72927

Hướng dẫn trả lời:

Số khác với các số còn lại là: 47632. Ta thấy, mỗi số trong dãy đều được tạo thành từ một số có ba chữ số và một số tiếp theo có hai chữ số là căn bậc hai của số có ba chữ số đó. Ví dụ: 84129 được tạo thành từ 841 và 29, trong đó: 29.29 = 841.

Answer:

47632: all the others are three-digit numbers followed by
their square root, eg 361 followed by its square root, 19.

About thaytoan