Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 12 chủ đề trọng điểm

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 12 chủ ĐỀ trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:

 • CHỦ ĐỀ 1 – CÁC BÀI SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN
 • CHỦ ĐỀ 2 – HÌNH TAM GIÁC. CHU VI, DIỆN TÍCH TAM GIÁC
 • CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH THANG. CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH THANG
 • CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH TRÒN. CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
 • CHỦ ĐỀ 5 – CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH KHÁC
 • CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH HỘP CHỮ NHẬT; HÌNH LẬP PHƯƠNG. DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN, THỂ TÍCH
 • CHỦ ĐỀ 7 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT.
 • CHỦ ĐỀ 8 – TỈ SỐ PHẦN TRĂM.
 • CHỦ ĐỀ 9 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X.
 • CHỦ ĐỀ 10 – ĐẠI LƯỢNG
 • CHỦ ĐỀ 11 – TRUNG BÌNH CỘNG
 • CHỦ ĐỀ 12 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ, TỔNG VÀ HIỆU, HIỆU HAI SỐ

TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo 12 chủ điểm

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 5 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải

Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải

Giải đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 12 CHỦ ĐIỂM


ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 CẤP HUYỆN: CHỦ ĐỀ 2 – HÌNH TAM GIÁC. CHU VI, DIỆN TÍCH TAM GIÁC.


Câu 1. Diện tích tam giác có độ dài đáy là 62cm và chiều cao là 3dm 5cm là:

          a/ 10,85dm2                   b/ 10,58dm2                   c/ 10,58cm2          d/ 10,85cm2

Hướng dẫn

Đổi: 3dm 5cm = 35cm

Diện tích tam giác là: 62 × 35 : 2 = 1085 (cm2)

Đổi: 1085cm2 = 10,85dm2

Câu 2. Một hình tam giác có diện tích là 80cm2, độ dài cạnh đáy là 10cm. Chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó có độ dài là:

a/ 8cm                   b/ 4cm                  c/ 16cm                d/ 32cm

Hướng dẫn

Chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó là: 80 × 2 : 10 = 16 (cm)

Câu 3: Biết tam giác ABC có diện tích 105,6 cm2. Độ dài một đáy là 16cm. Tính chiều cao tương ứng với đáy đó của tam giác?

Hướng dẫn

Chiều cao là: 105,6 × 2 : 16 = 13,2 (cm)

Điền 13,2

Câu 4: Một tam giác có cạnh thứ nhất dài 4,35dm. Cạnh thứ nhất dài hơn cạnh thứ hai 1,7dm và ngắn hơn cạnh thứ ba 1,2dm. Tính chu vi tam giác đó.

Hướng dẫn

Cạnh thứ hai là: 4,35 – 1,7 = 2,65 (dm)

Cạnh thứ ba là: 4,35 + 1,2 = 5,55 (dm)

Chu vi tam giác là: 4,35 + 2,65 + 5,55 = 12,55 (dm)

Điền 12,55

…………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 5 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 CẤP HUYỆN: CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH THANG. CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH THANG.


………………

Câu 3. Một bức tường hình thang có chiều cao bằng 5m, đáy bé bằng 60% chiều cao và kém đáy lớn 1,5m. Diện tích của bức tường đó là:

 1. a) 9,5m2 b) 18,75m2                 c) 75m2                  d) 37,5m2

Hướng dẫn

Đáy bé hình thang là: 5 × 60% = 3 (m)

Đáy lớn hình thang là: 3 + 1,5 = 4,5 (m)

Diện tích của bức tường đó là: (3 + 4,5) × 5 : 2 = 18,75 (m2)

……………..

Câu 5: Một hình thang có diện tích 161cm2, chiều cao 11,5cm. Tính độ dài đáy lớn biết đáy lớn hơn đáy bé 6cm.

Hướng dẫn

Tổng độ dài hai đáy là: 161 x 2 : 11,5 = 28 (cm)

Chiều dài đáy lớn là: (28 + 6) : 2 = 17 (cm)

Điền 17

Câu 6: Một hình thang có tổng độ dài hai đáy là 1,8dm, diện tích là 90cm2. Chiều cao của hình thang đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A/1                       B/0,5                    C/10                     D/100

Hướng dẫn

Đổi: 1,8dm = 18cm

Chiều cao hình thang đó là: 90 × 2 : 18 = 10 (cm)

Đổi: 10cm = 1dm

……………

Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 5 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin