Đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 (vòng chung kết)

Đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới (vòng chung kết).


Đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


 • Chủ điểm 1: Ôn tập phép tính với số tự nhiên
 • Chủ điểm 2: Phép nhân phân số
 • Chủ điểm 3: Hình thoi
 • Chủ điểm 4: Đề-xi-mét vuông. Mét vuông.
 • Chủ điểm 5: Suy luận theo tổ hợp.
 • Chủ điểm 6: Suy luận theo logic
 • Chủ điểm 7: Ôn tập hình học và đo lường.
 • Chủ điểm 8: Tìm phân số của một số.
 • Chủ điểm 9: Dãy số tự nhiên
 • Chủ điểm 10: Toán nâng cao về trung bình cộng
 • Chủ điểm 11: Biểu đồ cột
 • Chủ điểm 12: Dãy số liệu thống kê.

TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 4 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


CHỦ ĐIỂM 1: ÔN TẬP PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN


Câu 1: Cho hai số, biết: tổng hai số là x và hiệu hai số y.

Vậy …………….. = (x – y) : 2

a/ số lớn                         b/ số bé

Câu 2: Cho phép tính sau: 185 800 : 200 = ?

Kết quả của phép tính trên là:

a/ 928                             b/ 992                            c/ 929

Câu 3: Cho hai số có tổng là 590, hiệu của hai số là 60. Số lớn là …..

Hướng dẫn: Số lớn là: (590 + 60) : 2 = 325

Điền 325

Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng phép chia 2880 : (10 × 12)?

a/ 2880 : 10 × 12  b/ 2880 × 10 × 12 c/ 2880 : 10 : 12   d/ 2880 × 10 : 12

Câu 5: Giá trị của x thoả mãn 35 × x = 6335 là ………..

Hướng dẫn

35 × x = 6335

x = 6335 : 35

x = 181

Điền 181

Câu 6: Một trường tiểu học có 19 lớp học, trung bình mỗi lớp có 41 học sinh. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?

a/ 779 học sinh              b/ 769 học sinh               c/ 679 học sinh

Hướng dẫn

Trường tiểu học có số học sinh là: 41 × 19 = 779 (học sinh)

Câu 7: Hệ thống VIOEDU có 80 thùng quà được chia đều cho 25 trường học, biết mỗi thùng có 30 bộ đồ dùng học tập. Hỏi mỗi trường học sẽ được nhận bao nhiêu bộ đồ dùng học tập từ hệ thống VIOEDU?

a/ 66 bộ đồ dùng học tập                             b/ 99 bộ đồ dùng học tập

         c/ 96 bộ đồ dùng học tập                          d/ 69 bộ đồ dùng học tập

Hướng dẫn

Tổng số đồ dùng học tập là: 30 × 80 = 2400 (bộ)

Mỗi trường nhận được số bộ là: 2400 : 25 = 96 (bộ)

Câu 8: Hai số có tổng là số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và hiệu là số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số bé là …………

Hướng dẫn

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là 9876, vậy tổng hai số là 9876.

Số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 1024, suy ra hiệu hai số là 1024.

Số bé là: (9876 – 1024) : 2 = 4426

Điền 4426

…………….

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin